BRASS BUBBLE INITIAL PENDANT / BCH 204 BRASS PENDANT & CHAIN SET / BCH 13125 METAL BAND WATCH / WM 8918
STAINLESS STEEL PENDANT & CHAIN SET / SCP 3901 BRASS PENDANT & CHAIN SET / BCH 13113 METAL BAND WATCH / WM 8924
BRASS PENDANT & CHAIN SET / BCH 15767 STAINLESS STEEL PENDANT & CHAIN SET / SCP 5006 METAL BAND WATCH / WM 9195