BRASS PENDANT & CHAIN SET / BCH 15108 BRASS PENDANT & CHAIN SET / BCH 12857 METAL BAND WATCH / WM 8786
BRASS PENDANT & CHAIN SET / BCH 17101 METAL BAND WATCH / WM 9221 B METAL BAND WATCH / WM 8878
BRASS PENDANT & CHAIN SET / BCH 15107 BRASS BUBBLE INITIAL PENDANT AND CHAIN SET / BCH 204 20 METAL BAND WATCH / WM 9161