BRASS PENDANT & CHAIN SET / BCH 16654 BRASS PENDANT & CHAIN SET / BCH 14186 METAL BAND WATCH / WM 8908
BRASS PENDANT & CHAIN SET / BCH 17102 BRASS PENDANT & CHAIN SET / BCH 13425 METAL BAND WATCH / WM 9028
BRASS BUBBLE INITIAL PENDANT / BCH 204 BRASS MINI ANKH PENDANT & CHAIN SET / BCH 13108 METAL BAND WATCH / WM 8675